ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
 

 

یک شنبه، 1 اسفند

دو شنبه، 2 اسفند

 سه شنبه، 3 اسفند

 

برنامه رویکردها:

افتتاحیه
علوم زمین و اقتصاد مقاومتی

اکتشاف

کانه آرایی و فراوری مواد معدنی 

بنیادین، زمین شناسی نفت و دیاپیریسم  

رویکرد روشهای آنالیز دستگاهی در مواد معدنی

میراث زمین شناختی، ژئوتوریسم و غارشناسی
زمین شناسی زیست محیطی، پزشکی و کشاورزی
ژئومتیکس وژئوفیزیک هوایی

 آموزش علوم زمین

مخاطرات زمین شناختی، زمین شناسی مهندسی و آب زمین شناسی 

زمین شناسی دریایی، اقیانوس شناسی، رسوب شناسی و محیط های رسوبی و ژئوفیزیک دریا

زمین ساخت، زمین لرزه،لرزه شناسی و مهندسی زلزله

زمین شناسی بنیادین، نقشه زمین شناسی
زمین شناسی بنیادین، چینه شناسی و فسیل شناسی
زمین شناسی بنیادین، زمین شناسی کواترنری و سنگ رسوب
پترولوژی
تاریخ درج : دوشنبه 2 اسفند 1395
تعداد بازديد از اين صفحه : 4940
آخرين تاريخ بازديد :31 خرداد 1397  11:58
لينک هاي مرتبط با اين بخش
 یک شنبه
 دوشنبه
 سه شنبه
 نقشه محل برگزاری
Copyright 2010 GSI Congress
انتخاب وب سایت مورد نظر :