ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
 آثاری که از تاثیر  فرایندهای  ژئوشیمیایی و آلوده کننده های محیطی بر سلامت انسان ، حیوانات و گیاهان قابل شناسایی است   موضوع مطالعات گسترده در زمین شناسی زیست محیطی ، پزشکی و کشاورزی است که  نتایج  این مطالعات  در آسیب شناسی محیطی  تاثیر شگرفی خواهد داشت . به طوری که اطلاعات بدست آمده از آنالیز شیمیایی نهشته های معدنی در بافت های حیاتی ، دیدگاه هایی را در مورد  زمینه سازی بیماری هابه دست میدهد  و در بسیاری از مواقع بیماری های مربوط به محیط به طور مستقیم به وجود و پراکندگی عناصر شیمیایی سمی در خاک، آب یا هوا مربوط می شوند. لذا برای مستدل نمودن این ارتباطات آنالیز نمودن کانی ها( برای تشخیص ترکیب  و نوع عناصر متشکله ) ، سنگ ها، آب ، خاک و  گیاهان ( بومی و پرورشی ) کمک شایان توجهی به شناخت  تاثیر ژئوشیمی محیط  در ایجاد آلودگی ها با منشاء زمین زاد خواهد داشت .  بر همین اساس برای شناخت کامل از تاثیر عوامل زمین شناسی لزوم بررسی و  مطالعه ژئوشیمی زیست محیطی ، هیدرو ژئوشیمی، رادیوژئواکولو ژی ، ژئوبوتانی و آگرو ژئولوژی ، بیو ژئومغناطیس را الزامی نموده و برهمین اساس در کشورهای پیشرفته مطالعات مزبور در مناطق مسکونی در پریودهای زمانی لازم به انجام میرسد تا ضمن کشف ساختار های طبیعی  هم افزایی عوامل آنترو پو ژنیک نیز با ژئوژنیک مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته و شناخت کاملی از وضعیت منطقه در دسترس برنامه ریزان شهری و مسئولین قرا ر دهد .  لذا همایش حاضر که رویکرد کاربردی  زمین شناسی زیست محیطی ، پزشکی و کشاورزی است امکان تلفیق این اطلاعات را بدست داده تا  ضمن شناخت  ریسک فاکتور های محیطی موثر در بروز بیماری ها  ، عوامل موثر در ایجاد محصولات کشاورز ی سالم   را نیز به دنبال داشته باشد . برهمین اساس  استفاده از لایه های اطلاعاتی ارزشمند و  مهم دراین رویکرد که حاصل سال ها  تلاش متخصصین  سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور است  به کمک سایر متخصصین در امر پزشکی ، دام پزشکی ، گیاه پزشکی و .... شتافته و راهی به سوی ایجاد جامعه ای سالم را نمایان خواهد ساخت .                   

محورهای رویکرد زمین شناسی پزشکی

 

·         بهداشت خاک ( ژئوشیمی زیست محیطی  ، بیو ژئوشیمی، ژئوشیمی شهری  و ژئوشیمی آلی ) در سلامت محیط و جوامع حیاتی 

·         مطالعات بیوژئوشیمیایی در تعیین حد مجازو مطلوب آلاینده ها در محیط 

·         تعیین منشاء و چگونگی توزیع  ریزمغذی ها (کمبودها وفزونی ها) در رفع گرسنگی و سو ء تغذیه 

·         کمربندهای ماگماتیسم و متالوژنی و ارتباط با کمربند بیماری های کشور 

·         پویایی اپیدمی ها و جنبه های زیستی  عامل بیماری زا ی طبیعی و بشر ساز 

·         بهداشت پرتو ها (مناطق با پرتوزایی طبیعی و  لزوم کنترل رادیولو ژیک محیط)

·         منشاء و مکانیسم  زیستی ، بیوشیمیایی و ژئوشیمیایی آزاد سازی فلزات سنگین و سمی درمحیط و راه های کنترل آن 

·         توزیع معادن و شیوع بیماری ها  در اپیدمی های بزرگ مقیاس 

·          کانی شناسی زیست محیطی (کانی ها ، سنگ ها  و اثرات آن بر چرخه سلامت محیط    (کانیهای سیلیکاته ،  آزبستی ، رسی ، زئولیت ها و .... )

·         ژئو میکرو بیولوژی(  نقش ژئوشیمی  وزمین شناسی در تعیین  سویه ها و گونه های میکروارگانیسم هادر محیط )

·         تعیین ومحاسبه بار بیماری ها

·         بهداشت آب ( هیدرو ژئوشیمی ، هیدرو ژئولو ژی و   بالینو لو ژی)  و تاثیر بر سلامت 

·         پزشکی جغرافیایی ، کمربند واپیدمیولوژی بیماری ها 

·         ریسک فاکتورها ی محیطی سرطان زا، منشا،مکانیسم آزاد سازی و انتقال

·         زمین دام  پزشکی و نقش آن در کنترل بیماری های دامی و مشترک انسان و دام

·         مدلسازی و ز مین آمار در پروژه های زمین شناسی پزشکی

·         کاربرد GIS در زمین شناسی پزشکی وتوزیع  بیماری های انسانی و دامی

·         برنامه سلامت ، ایمنی ، محیط زیست و انرژی HSEE در معادن کشور

·         اکولوژی،سم شناسی محیطی وعناصر کمیاب

·         ژئوبوتانی،نقش گیاهان و انتقال عناصر در چرخه غذایی

·         بهداشت و سلامت محیط و کار

·         پایداری زیست محیطی با پاکسازی محیط های آلوده

تاریخ درج : يکشنبه 21 آذر 1395
تعداد بازديد از اين صفحه : 996
آخرين تاريخ بازديد :1 تير 1397  18:2
Copyright 2010 GSI Congress
انتخاب وب سایت مورد نظر :