ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
عنوان دسته بندی مقالات
نام نویسندگان : ناهید یزدانفر
در بحث فن آوری آموزشی ، بهترین وموثرترین شیوه ی آموزش مفاهیم و پدیده هایی که دور از ذهن هستند ، مانند پدیده های نجومی استفاده از مدل ها، عکس ها و نرم افزارهای آموزشی است که برای این منظور طراحی شده اند. اما همواره این وسایل ارزشمند در اختیار ما نیستند یا وقت کافی برای بکارگیری آنها وجود ندارد. شبیه سازی می تواند روش آسان و در دسترسی برای آموزش پایدار این مفاهیم باشد. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : سمیه ویسه، علی نیازی، زهرا ملکی
در این تحقیق با استفاده از روش‌های مختلف کمومتریکس همانند آنالیز فاکتورهای اصلی و پیش‌پردازش‌های مناسب، روش‌های خوشه‌بندی، پراکندگی عناصر فلزات پایه (Fe, Pb, Zn, Cu, Sn, Ni, Co, W) در نمونه‌های خاک شهرستان صدوق در استان یزد با روش‌های ICP-MS، ICP-OES به‌کمک روش‌های ژئوکمومتریکس مورد مطالعه قرار گرفت. به این منظورتوسط نمودارهای اسکور، پراکندگی نمونه‌ها مورد بحث و آنالیز قرار گرفته است و توسط نمودارهای Biplot، تاثیر فلزات مختلف و اهمیت هر فلز بر نمونه‌ها بررسی گردید. پراکندگی نمونه‌ها توسط پارامترهای آماری همانند T2-Hoteling، منحنی‌های همبستگی و نمودارهای خوشه‌بندی بررسی و تفسیر گردیدند. با توجه به نتایج، اندازه‌گیری عناصر یادشده توسط روش ICP-MS و ICP-OES از دقت و صحت خوبی برخوردار می‌باشد. باتوجه به اهمیت آنالیز این عناصر در مقادیر ناچیز در نمونه‌های زمین‌شناسی، این روش‌ها جهت استفاده به آزمایشگاه‌های مرجع زمین‌شناسی نیز ارائه گردیده است. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : جعفر صبوری، علیرضا عاشوری و ابراهیم قاسمی نژاد
هشت جنس (شش گونه) اسپور و پولن از نهشته های ژوراسیک میانی برش الگوی سازند بایندور، جنوب زنجان در غرب ایران به دست آمد. قبلاً، این سازند براساس مطالعات ابتدایی پالینولوژیکی و روزن بران از نئوپروتوزوئیک تا کرتاسه تعیین سن شده بود. چهار گونه اسپور و دو گونه پولن در این مطالعه به ترتیب زیر شناسایی شدند: Contignisporites cooksonii, Cyathidites australis, Dictyophillidites harisii, Striatella patenii , Retitrilites sp., cf. Neoraistrickia sp., Alisporites lowoodensis , Cycadopites hartii این پالینوفلوراها با مجموعه پالینوفلوراهای ژوراسیک میانی از ایران و سایر نقاط جهان قابل مقایسه هستند. اینها می توانند با پالینوفلوراهای سازندهای دلیچای، کشف رود، قسمت بالایی شمشک و هجدک قابل مقایسه باشند. مرز پایینی سازند بایندور با ناپیوستگی آذرین پی با گرانیت دوران و مرز بالایی آن به صورت تدریجی با سازند سلطانیه تعریف شده بود. در این مطالعه، ما توانستیم دو گسل در قاعده و رأس سازند بایندور شناسایی کنیم. در قاعده زون گسلی حاوی بُرش های (slices) گرانیتی و در مرز بالایی بِرِش (breccia) یافت شد. مطالعات پالینولوژیکی و تکتونیکی بیشتر بر روی این سازند در حال انجام است. در سال های اخیر، ثابت شده است که در شمال ایران (کوه های البرز) سازند بایندور رخنمون ندارد و سازند کاهار توسط سازند سلطانیه پوشیده می شود. همچنین در غرب و شمال غرب ایران، طبقات معرفی شده به عنوان سازند بایندر، سازند کاهار می باشند. از این رو، با توجه به مطالعه حاضر، برش الگوی سازند بایندور نه تنها به نئوپروتروزوئیک تعلق نداشته بلکه علاوه بر گسلیده بودن به زمان ژوراسیک میانی تعلق دارد. بنابراین پیشنهاد می شود که در کاربرد این سازند با دقت بیشتری عمل کرده و یا به طور کلی تجدید نظر کنیم. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : بهناز میرشکاری،سید محمدجوادکلینی،بهزادشهبازی
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ هدف ﺑﺮرسی ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﺎﺑﺶ اﻣﻮاج ﻣﺎﮐﺮووﯾﻮ ﺑﺮ فلوتاسیون ﮐﺎﻧﺴﻨﮓ سولفیدی مس معدن پلنگی رفسنجان اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. در این راستا تاثیر تابش مایکروویو بر کارایی فلوتاسیون مس قبل و بعد از آسیاکنی مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا نمونه خوراک به دو بخش تقسیم شد. بخش اول نمونه پس از آسیاکنی تا ابعاد زیر 75 میکرون تحت تابش مایکروویو در توان ثابت 550 وات و در زمان های 90،60،30،10 و120 ثانیه قرار گرفت. بخش دوم نمونه ابتدا در توان ثابت 550 وات و در زمان های 10،¬30،¬60،¬90،¬120، 180،¬ 300 و 600 ثانیه به وسیله تابش مایکروویو پیش عمل آوری شد. پس از آن در آسیای گلوله ای به ابعاد زیر 75 میکرون رسید. در نهایت هر دو بخش نمونه تحت آزمایش های فلوتاسیون قرار گرفت. در آزمایش های شیمی سطح، با افزایش زمان تابش تا 120 ثانیه عیار و بازیابی هر دو کاهش یافته اند اما در آزمایش های درجه آزادی، عیار و بازیابی پس از تابش مایکروویو به ترتیب 4 و 7 درصد افزایش یافته اند که بیشترین عیار و بازیابی به دست آمده در آزمایش های درجه آزادی 2/16 و 27/99 درصد است. با استفاده از مطالعات میکروسکوپی میزان آزادسازی ذرات پس از تابش نیز تعیین شد که نشان دهنده افزایش 9 درصدی درجه آزادی پس از تابش مایکروویو است. علاوه بر این ثابت نرخ فلوتاسیون پس از تابش مایکروویو از 41/0 به 53/0 بر دقیقه رسید. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : فرشید نامور، محمد مسینایی، سید مهدی حسینی رامشه، سید مجید موسوی
تقابل های الکتروشیمیایی به وجود آمده بین کانی های سولفیدی و واسطه های خردایش تأثیر قابل‌توجهی بر کارایی مدارهای خردایش (از نقطه‌نظر نرخ سایش گلوله ها و لاینرها، مصرف انرژی، توزیع دانه بندی محصول و ظرفیت مدار) و فلوتاسیون (از نقطه‌نظر ترکیبات سطحی تشکیل‌شده در سطح ذرات که نرخ جذب مواد شیمیایی به‌ویژه کلکتورها روی سطح ذرات را تحت تأثیر قرار می دهد) دارند. هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی اثر کنترل پارامترهای الکتروشیمیایی بر کارایی فرآیندهای خردایش و فلوتاسیون است. تست های خردایش و فلوتاسیون آزمایشگاهی تحت شرایط کنترل شده الکتروشیمیایی بر روی نمونه معرف گرفته‌شده از خوراک کارخانه فرآوری مس میدوک انجام شدند. در این آزمایش ها تأثیر نوع واسطه خردایش بر نرخ سایش گلوله ها و کارایی فرآیند فلوتاسیون مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تست های آزمایشگاهی نشان داد که نه‌تنها میزان سایش گلوله های کروم دار بسیار کم تر از گلوله های فولادی است، بلکه کارایی متالورژیکی فرآیند فلوتاسیون نیز در حضور گلوله های کروم دار به‌مراتب بهتر از گلوله های فولادی می باشد. سایش کم تر گلوله های کروم دار در مقایسه با گلوله های فولادی به‌واسطه سختی بیش تر این گلوله ها و کاهش تقابل های گالوانیک بین واسطه خردایش و ماده معدنی در حضور این گلوله بوده که شرایط کاهش نرخ اکسیداسیون (خوردگی) و سایش این گلوله ها را فراهم می سازد. غلظت کم تر اکسیژن موجود در محلول در حضور گلوله های فولادی (به دلیل مصرف آن در خلال فرآیند خردایش) باعث کاهش نرخ جذب کلکتورها روی سطح ذرات و درنتیجه کاهش کارایی متالورژیکی فرآیند شناورسازی نیز می گردد. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : بهنام پاشازاده دانشجوی دکتری رسوب شناسی، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور pashazadeh1360@gmail.com حمیدرضا مصفی کارشناس ارشد رسوب شناسی، سازما
تفکیک، توصیف و نمادگذاری واحدهای کواترنری در فرآیند تهیه نقشه های زمین شناسی دارای استاندارد خاصی نبوده و به ویژه در کشور ما به شکل نارسا و بعضا سلیقه ای صورت می گیرد. به همین منظور در این مقاله سعی بر آن شده تا ملاک و فرمولی جهت تفکیک و معرفی واحد های کواترنری در نقشه های زمین شناسی ارائه گردد. مبنای عملکرد در این روش، محیط رسوبی می باشد و طبق مطالعات انجام شده در هر منطقه می توان براساس محیط تشکیل و سپس رخساره هر واحد، جایگاه آنرا در نقشه و راهنمای آن تعیین نمود. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : جابر طاهری شکیب، علی شکاری فرد، حسن نادری
یکی از مشکلات اصلی نفت های سنگین، میزان سولفور بالای آنها می باشد. میزان سولفور بالا در نفت های سنگین سبب افزایش گرانروی و کاهش کیفیت آنها می شود. ما در این مقاله به بررسی اثر امواج مایکروویو بروی میزان سولفور یک نمونه نفت سنگین از مخازن جنوب غرب ایران پرداخته ایم. 200 میلی لیتر نفت سنگین در داخل آون مایکروویو تحت تابش امواج مایکروویو در بازه های زمانی مختلف قرار داده می شود. در هر بازه زمانی، دما و میزان سولفور اندازه گیری و ثبت می گردد. نتایج آزمایشات نشان می دهد که تا زمان 20 دقیقه تابش امواج مایکروویو، بیشترین جذب این امواج توسط نمونه نفت سنگین صورت می گیرد و پس از آن دمای نمونه با سرعت کمتری افزایش می یابد. با تابش امواج مایکروویو میزان سولفور موجود در نمونه کاهش می یابد. در مدت زمان 25 دقیقه، بیشترین میزان کاهش سولفور (33%) مشاهده می شود. حضور ترکیبات سولفور دار نظیر آسفالتین سبب تشدید اثرگذاری امواج مایکروویو بر نفت خام می شود و این ترکیبات منجربه افزایش دما نسبت به دمای Bulk شده و فرایند Cracking را ارتقاء می بخشد. ترکیبات سولفور دار به دلیل ظرفیت بالای جذب امواج مایکروویو، سبب بهبود فرایند ارتقاء کیفیت نفت های سنگین می شوند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد امواج مایکروویو به عنوان یک فرایند نوین می تواند در جهت بهبود کیفیت نفت های سنگین و فوق سنگین مورد استفاده قرار گیرند. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : غلامحسین همتیان علمی
محدوده مسجدداغی در ناحیه ارسباران استان آذربایجان شرقی، 35 کیلومتری شرق شهرستان جلفا واقع شده است. مساحت محدوده اکتشافی در حدود 8 کیلومتر مربع و در کوه¬های قره داغ قرار دارد. در موضوع این مقاله ارزیابی ذخیره زمین¬آماری رگه طلادار مسجدداغی با استفاده از مدل سه-بعدی ساخته شده برای رگه است. هدف از این مطالعه استفاده از فضای سه بعدی کانسار و تحصیل پارامترهای آماری این فضا و در نهایت اعلام میزان ذخیره ماده معدنی رگه طلادار کانسار به ازای عیار حد است. ابتدا اطلاعات اولیه شامل اطلاعات آنالیز ترانشه و گمانه، لاگ زمین شناسی و کانی شناسی و نقاط نقشه برداری، وارد نرم افزار تخصصی GemCom شد و پس از ایجاد مدل سه بعدی و پردازش-های زمین آماری، در نهایت فضای تخمین و عیار حد را بدست آوردیم که تصاویر سه بعدی از رگه جلوه خاصی به آن داده است. در نهایت منحنی تناژ-عیار ارائه گردیده است. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : زینب تیموری یانسری، حمیدرضا پورقاسمی، سیدرضا حسین زاده، عطااله کاویان
هدف از پژوهش حاضر ارزیابی کارایی مدل شاخص آماری در شناسایی مناطق حساس به وقوع زمین لغزش در حوزه آبخیز چهاردانگه، استان مازندران می باشد. به این منظور با استفاده از تصاویر گوگل ارث و بازدیدهای گسترده میدانی 485 زمین لغزش در منطقه مورد مطالعه شناسایی گردید. لایه های اطلاعاتی درجه شیب، جهت شیب، انحنای سطح، انحنای نیم‌رخ، طبقات ارتفاعی، شاخص رطوبت توپوگرافی، شاخص وضعیت توپوگرافی، شاخص پوشش گیاهی تفاضلی نرمال‌شده، کاربری اراضی، زمین شناسی، فاصله از گسل، فاصله از شبکه آبراهه، فاصله از جاده، تراکم گسل، تراکم زهکشی و تراکم جاده به عنوان عوامل تاثیرگذار بروقوع زمین لغزش شناسایی و در محیط نرم افزار ArcGIS تهیه-گردید. سپس نقشه حساسیت زمین لغزش با استفاده از وزن های حاصل از مدل شاخص آماری تهیه شد. نتایج ارزیابی مدل مذکور با استفاده از منحنی ROC بیان گر دقت خیلی خوب (3/83AUC= ) مدل مذکور برای پهنه بندی حساسیت زمین‌لغزش در منطقه مورد مطالعه است. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : رضا احمدی، مهدی صفری
در محدوده اکتشافی هزارآباد آشتیان واقع در فاصله حدود 10 کیلومتری شرق شهرستان آشتیان و 2 کیلومتری شمال غرب روستای هزارآباد، آثار کانی¬سازی سرب و روی به صورت رگه و رگچه ای و پرکننده فضاهای خالی و فعالیت-های اکتشافی قدیمی شامل ترانشه¬ها، تونل¬ها و چاه¬های اکتشافی و استخراجی، وجود دارد. در این منطقه فعالیت¬های اکتشافی جدید غیرمستقیم (برداشت ژئوفیزیکی) و مستقیم (ترانشه و گمانه های اکتشافی) نیز انجام شده است. برای مشخص¬شدن گسترش بی¬هنجاری¬های احتمالی مرتبط با کانی¬سازی، از روش¬های ژئوفیزیکی قطبش القایی و مقاومت‌سنجی با آرایه مستطیلی استفاده شده و به منظور تعیین گسترش بی¬هنجاری¬ها در عمق، دو پروفیل با آرایه دوقطبی- دوقطبی برداشت شده است. براساس نتایج حاصل از پردازش و تفسیر داده های بارپذیری و مقاومت ویژه ظاهری برداشت مستطیلی و مدلسازی وارون هموار شبه مقاطع ژئوفیزیکی، موقعیت اولین گمانه حفاری پیشنهاد گردیده است. مهم ترین فعالیت¬های اکتشافی مستقیم انجام شده در منطقه نیز شامل حفر ترانشه¬های اکتشافی، گمانه¬های نیمه¬عمیق و عمیق و تهیه نقشه توپوگرافی- زمین شناسی با مقیاس 1:1000 می¬باشد. در این راستا تعداد 7 ترانشه اکتشافی و 7 گمانه اکتشافی (222 متر حفاری همراه با مغزه¬گیری) حفر شده است. مقایسه نتایج حاصل از پردازش، مدلسازی و تفسیر داده های ژئوفیزیکی با نتایج مدلسازی سه بعدی کانسار، از طریق لاگ لیتولوژی گمانه ها و داده های عیارسنجی عملیات حفاری، نشان می دهد که تطابق نسبتاً خوبی بین نتایج اکتشافات غیرمستقیم و مستقیم در این منطقه وجود دارد، به-گونه¬ای¬که پتانسیل ماده معدنی اکتشاف شده با روند تقریبی شمال شرقی- جنوب غربی از محدوده آنومالی بارپذیری با امتداد شرقی- غربی و شیب به سمت جنوب، تبعیت می کند. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : اکرم فهیم ، علیرضا مظلومی بجستانی
معدن فیروزه نیشابور در 55 کیلومتری شمال غرب شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی قرار دارد. واحدهای سنگی منطقه، سنگ های آتشفشانی و نفوذی حد واسط است که تحت دگرسانی قرار گرفته اند. ارزیابی های ژئوشیمیایی-زیست محیطی، وجود عناصر پرتوزایU238، Th232، K40 و 222Rn را در منطقه نشان داده است. این پروژه به پراکندگی عناصر پرتو زا، مقدار پرتو زایی گاما وآلفا در منطقه معدن فیروزه می پردازد. نمونه های آب و هوای منطقه مورد مطالعه، جمع آوری و به کمک دستگاهRTM2200 و روابط ریاضی، مقدار گاز رادون واقعی آن اندازه گیری گردید. برای اندازه گیری پرتوی گاما از دستگاه 125MCA-NT استفاده شد و به کمک نرم افزار تخصصی همراه دستگاه ( NT MCA)، طیف گاما در محل نمونه برداری، تجزیه و تحلیل شد. مقدار متوسط رادون بدست امده ی هوا،آب شرب وکشاورزی، نشان می دهد که این مقادیر خیلی بالاتر از حد مجاز است. متوسط پرتو زایی گامای کل در تونل های معدن(cps 283ر98)، ساختمان های روستا (cps734ر87)، باطله های روستا(cps626ر75)، تشکیلات سنگی(cps 789ر68)، قنات ها(cps90ر63) و آبراهه ها(cps 94 ر33) برآورد گردید. با توجه به وجود زیاد کانی های رسی، اکسید ها و هیدروکسید های آهن در منطقه وخاصیت جذب سطحی این کانی ها، اورانیوم محلول در آب های سطحی، جدا می شود و در قسمت های سطحی خاک بر جای می ماند و باعث افزایش پرتو زایی درمنطقه می شود. توریوم بدلیل نامحلول بودن به مقدار کمی به واحدهای سنگی منتقل شده است. مقدار پرتو زایی پتاسیم اندازه گیری شده، بالاست. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : امیر تقوی، حمیدرضا جعفری ساروقی، فرشته رستمی
اکتشاف ژئوشیمیایی در مقیاس 1:100000 از روش های متداول و مهم برای شناسایی مناطق کانی سازی، ذخایر معدنی و بررسی های زیست محیطی است. با توجه به هدف عملیات ژئوشیمیایی، تکنیک های آماری و ترسیمی مختلف برای نمایش محدوده های آنومال بکار می رود. تهیه نقشه های ژئوشیمیایی در مقیاس ناحیه ای مستلزم یکپارچه کردن داده های ورقه های یکصدهزارم است، ولی به دلیل تجزیه نمونه ژئوشیمیایی ورقه های مختلف در آزمایشگاهها یا دستگاههای تجزیه گوناگون، نتایج نادرست حاصل می شود. در این بررسی داده های عیار عنصر مس در ورقه های مختلف پس از کلاسه بندی، استاندارد سازی شده و سپس با استفاده از نرم افزار GIS مدل تخمینی آنومالی های ژئوشیمیایی برای 412 ورقه ژئوشیمیایی یکصدهزارم کشور به صورت یکپارچه تهیه شده است. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : علیرضا صدوقی
در روش نوین برانبارش سطح بازتاب مشترک، به جای استفاده از یک روند در برانبارش، از یک سطح استفاده می کند. بدین ترتیب تعداد ردهایی که برای برانبارش و اختصاص نتیجه آن به یک نقطه در مقطع دورافت صفر در نظر گرفته می شود بیشتر بوده و لذا سطح سیگنال در مقطع نهایی افزایش چشمگیری خواهد داشت. امّا در این روش ، مسأله تداخل شیب ها به خوبی قابل برطرف شدن نمی باشد. این امر به کمک روش نوین تر برانبارش سطح پراش مشترک قابل انجام است. روش برانبارش سطح پراش مشترک مبتنی بر داده ، به طور موفقیت آمیزی نتایج قابل توجهی در کوچ پس از برانبارش به دست می دهد. در این تحقیق، این دو روش بر روی یک داده واقعی با ساختار هندسی پیچیده پیاده سازی شده است.روش برانبارش سطح پراش مشترک، به طور موفقیت آمیزی نتایج قابل توجهب در کوچ پس از برانبارش به دست می دهد. همچنین این روش نشان داد که در تصویر سازی رخدادهای پیچیده، با دقت بهتری عمل می کند. همچنین از نقطه نظر کاهش زمان و هزینه محاسبات، روش برانبارش سطح پراش مشترک مبتنی بر مدل، در زمان بسیار کمتری انجام می شود. این روش در کوچ پس از برانبارش، تنها نیازمند یک مدل سرعت نرم و با دقت قابل قبول می باشند. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : نسیم زمانی
ایران کشوری بسیار غنی از نظر ذخایر معدنی است در حقیقت ایران با داشتن بیش از 73 میلیارد دلار ذخایر به ارزش 337 میلیارد دلار و همجنین بیش از 46 نوع ماده معدنی جایگاه پانزدهم کشورهای معدنکار در دنیا را دارد این در حالی است که این حجم عظیم از دارایی های معدنی سهم مهمی از اقتصاد جهانی را شامل نمیشودو فقط یک درصد از تولید ناخالص داخلی را ایجاد میکند. اگرچه منابع معدنی یک پشتوانه قوی برای سرمایه گذاری است میتواند نقش مهمی را در رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی ایفا کند. فعالان بخش معدن معتقدند بجز لغو انحصارات دولتی و حمایت از بخش خصوصی چارهای برای نقش آفرینی معدن در توسعه ملی نیست ونیز باید با برنامه ریزی برای ورود تکنولوژیهای جدید باهدف تکمیل زنجیره تولید وتوقف چرخه خام فروشی اقدام کرد. رفع موانع در صنایع معدنی در بخش اکتشاف و نوسازی تجهیزات نیز یک استراتژی بنیادی در این بخش است ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : جلیل قلمقاش
نقشه‌های زمین‌شناسی کوچک مقیاس و ناحیه ای با مطالعه و پردازش عکسهای هوایی و تصاویر ماهواره ای و انجام پیمایشهای صحرایی تهیه شده اند لذا این نقشه‌ها بیشتر ویژگیهای زمین‌شناسی منطقه را به صورت کلی ارائه می نمایند. در این نقشه‌ها واحدهای سنگی، ساختاری و معدنی بیشتر با اطلاعات تخمینی توصیف شده اند. در فرآیند برداشت و تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی 1:25000 انجام پیمایش های صحرایی متراکم با فواصل 500 متر ضروری است. طی پیمایشهای صحرایی برداشت داده های پایه سنگی (بافت، ساخت، لیتولوژی)، ساختاری (لایه بندی، شیستوزیته و....گسلها و چین ها و....) و معدنی (بافت، ترکیب کانی شناسی، ابعاد و.....) الزامی است. داده های ساختاری دقیق و مستند صحرایی به ویژه شیب و امتداد صفحه گسل، نوع و جابه جایی گسلها، اطلاعات لازم در مورد چینها، رگه ها، پهنه های برشی و... در نقشه‌های زمین‌شناسی 1:25000 الزامی و وجه تمایز آنها با نقشه‌های زمین‌شناسی کوچک مقیاس می باشد. ارزش این داده ها برای اجرای درست طرحهای عمرانی ضروری و انکارناپذیر هستند. افزون بر داده های صحرایی، انجام مطالعات آزمایشگاهی دقیق در فرآیند تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی 1:25000 و ارائه نتایج آنها در نقشه و گزارش ضروری است. مطالعات آزمایشگاهی به طور معمول شامل مطالعات دیرینه شناسی و سنگ شناسی (بافت، ترکیب کانی شناسی، شیمی کانیها، دما و فشارسنجی و...) بر روی واحدهای سنگی، زمان سنجی ایزوتوپی، ژئوشیمی سنگها و رسوبات، و.... هستند. ساختن کشور و اجرای طرحهای بزرگ عمرانی در گرو وجود اطلاعات زمین‌شناسی دقیق و معتبر بر روی نقشه‌های زمین‌شناسی 1:25000 است. برداشت صحرایی با گروه کارشناسی تخصصی امکان تولید تهیه داده های معتبر و روزآمد زمین‌شناسی را افزایش می یابد. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : Albert Workman
Mine-finding is not easy. It is a difficult process evidenced by the fact that explorers continue to find new mines even in areas that have been heavily explored and mined for a hundred years or more. Mineral deposits can be elusive, irregular bodies that do not conform to well accepted geological concepts. The exploration geologist is therefore in a position of conflict. On the one hand, the geologist is interested in any evidence of mineralization because even a small occurrence may indicate something that is much larger and hidden below. On the other hand, the geologist has to accept the fact that a mineral prospect must clear a great number of hurdles to be economically viable. Even in the absence of a great amount of data, geologists can assess the potential for success of any given project. To do this, however, a wide range of knowledge and experience is needed including that of mineral deposit models, mine design and mining procedures, mineral processing, infrastructure requirements, grade-tonnage thresholds, commodity markets and the peer group within which a mineral prospect can be classified. This demands a lot of the geologist trying to justify the cost of a simple mapping program, and questions of viability probably will not have a clear answer at this point. However, it is important that geologists understand the demands of mine development every bit as much as it is important that managers encourage optimism in the absence of clear answers. It is said that the outcome of some mineral projects are never predicted until the mine is finished, and perhaps so, but the early diagnosis of economic viability can limit expenditures on deposits which have little chance of success and thereby free up financial resources for better positioned projects. This talk will review some simple techniques that can assist in assessing which projects are worth pursuing and which project should remain for future consideration. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : Albert Workman
All commercial ventures include an element of risk. Those who open a new business must convince themselves or their investors that the business will turn a profit after some reasonable timeframe. Mineral exploration projects are no different, except that the initial planning of an exploration project commonly begins without clear evidence that the outcome will be successful. The process might be compared to planning a new coffee shop and purchasing a warehouse of coffee without any idea as to the quantity or quality of the coffee inside. Risk must be managed, and project managers can only manage risk of they follow well prescribed protocols. Staged exploration programs and periodic technical reviews are essential to mineral development projects as a means of identifying risk elements that may impact a project. Managing risk entails the use of qualified personnel and the use of appropriate field, lab and other techniques and technologies to ensure that project data is representative. All projects must be assessed in relation to their peers in the global mineral sector to ensure there is a reasonable expectation that the investors will be suitably rewarded. This requires not only current market knowledge, it also requires insights into how mineral commodity markets will change in the future due to endogenous and exogenous forces. This talk will review the basic types of project risk and discuss how risk can be eliminated, avoided or mitigated ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : Behzad Mehrabi
The main objective of ore reserve estimation is to define the size (extent) and grade of a mineral deposit as accurately as possible. In situ reserve/resource estimation (location and grade) must be known with an acceptable degree of confidence. This is especially true for large, low grade deposits in which grade is only slightly above minimum profitable levels, and for some precious metal deposits only a small percentage of mineralized ground can be mined at a profit. Resource/Reserve estimation techniques commonly are considered in two general categories, empirical and geostatistical. Empirical methods for defining the size of mineral deposit are mainly “plan map based” and “section based” and their grade should be estimated by different weighing methods. Geostatistics has brought a revolution in field of mineral resource and ore reserve estimation. It is essential for using geostatistical methods to understand the geology properly and incorporate all assured available data. Resource and reserve estimates which do not use geostatistics and computers are no longer the norm. Still on the subject of geostatistics, mining companies and governing bodies frequently like to see mineral resources and ore reserves calculated by two methods. There are many situations geostatistical methods, when poorly understood and applied, are not only inferior to the more classical estimation methods, but may cause unnecessary confusion. This was because the geostatistics had not taken proper account of geology, not because of inherent problems with the interpolation algorithm. Three critical activities for proper mineral resource estimation are; 1) geologist must explain fully the geological interpretation and the implications of that interpretation; 2) mining engineer must outline the proposed mining method and requirements for mine design; and 3) geostatistician must explain clearly the estimation method proposed, ensuring that the method is understood by the geologist and mining engineer, and convince them that it appropriately takes into account all the relevant geological and mining engineering aspects. Deposits are classified based on the level of geological knowledge and economic feasibility which is used as a guide for industrial planning and financing. There are several classification systems worldwide, however the Australasian Joint Ore Reserves Committee Code (JORC Code) and the Canadian CIM classification (NI 43-101) currently are defined as industry standards. JORC Code is governed by; 1) transparency; 2) materiality and 3) competence principles. Transparency implies that the reader of a Public Report is provided with sufficient information presented in clear and unambiguous terms, reasonably east to understand the report and not be misled by this information or by omission of material information that is known to the Competent Person. Materiality requires that a Public Report contains all the relevant information that investors and their professional advisers would reasonably require, for the purpose of making a reasoned and balanced judgment regarding the exploration results, mineral resources or ore reserves being reported. Competence requires that the Public Report be based on work that is the responsibility of suitably qualified and experienced persons who are subject to an enforceable professional code of ethics (Competent Person). National Instrument 43-101 is Canadian Security Law which outlines how Canadian listed companies disclose exploration, resource and reserve information on mineral projects. The core principles of NI 43-101 are; 1) qualified person (QP); 2) standards and best practice and 3) technical report. Objective of NI 43-101 is that disclosure should be based on reliable information, reflecting professional opinions, based on industry best practices and using standardized terms. Factors used to convert mineral resources to mineral reserves include, but not limited to, mining, processing, metallurgical, infrastructure, economic, marketing, legal, environmental, social and governmental factors. These classification systems are not a guarantee of good work and they places an obligation on the company to have work done by a QP and the QP is supposed to do it accurately. The rule sets disclosure standards not estimation practices. It is designed in a way that others can review and judge the QP’s work. It is not a scrutinizing process at the regulatory agency and because a technical report is filed doesn't mean it’s compliant with laws and regulations. The ore Resource/Reserve estimates are classified and reported in accordance with one of the accepted international reporting standards; e.g. JORC (Australia), SAMREC (South Africa), NI 43/101 (CIM Canada), IMEC (Chile), PERC (Europe), MRC (Mongolia), NAEN (Russia) and SME (USA) reporting code, recently considered as CRIRSCO standards. CRIRSCO includes seven national representative organizations which is an international advisory bo ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : رضا قاسمی، بهزاد تخم چی، گریگور بورگ
بهبود در روش‌های بارزسازی آنومالیهای ژئوشیمیایی، موضوع با اهمیتی در اکتشافات ژئوشیمیایی است. در این مقاله با توجه به توانایی تبدیل موجک، از این روش در نوفه زدایی داده‌های ژئوشیمی آبراهه‌ای مس در منطقه سوریان استفاده شده است. با توجه به اینکه میزان درجه تعلق فازی هر نقطه از زمین به مجموعه آنومالی‌های مس می‌تواند فاکتوری جهت جدایش جوامع مختلف از هم باشد، در این تحقیق ابتدا بوسیله نوفه زدایی موجک دابچیز یک در پنج مرحله، محدوده‌های آنومال در داده‌های ژئوشیمی آبراهه‌ای مشخص گردیده و با استفاده از تابع لجستیک، درجه تعلق هر پیکسل از تصویر به مجموعه آنومالیهای مس محاسبه شده است. با استفاده از این روش ترکیبی تبدیل موجک و تابع لجستیک ، معیاری جدید جهت جدایش جوامع مختلف مس در منطقه سوریان به‌دست آمد. که این تفکیک بر اساس میزان درجه تعلق فازیشان انجام می‌پذیرد. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : عادل شیرازی، عارف شیرازی، اردشیر هزارخانی
منطقه معدنی پلی متال مورد مطالعه در 30 کیلومتری شمال غربی شهرستان بیرجند واقع در استان خراسان جنوبی قرار گفته است. با توجه به اهمیت شناخت حد آستانه ژئوشیمیایی برای مطالعات پس از انجام آنالیز ها ، میزان حد آستانه (= بارزسازی بی هنجاری) در داده های آبراهه ای با استفاده از روش آماری کلاسیک و مدرن شناسایی و عنوان گردیده ، روش های آماری ساده ، کا-میانگین، کا-مدوئیدز، خوشه بندی فازی سی- میانگین، شبکه عصبی خود سازمان ده در این بررسی استفاده گردیده اند . نقشه های بی هنجاری ها در هر روش ترسیم گردیده و بی هنجاری از زمینه جدا شده است . ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : محمد تقی فرمانی، ابراهیم قاسمی نژاد، بیژن بیرانوند
سازند گورپی در برش کوه چناره در شمال خوزستان از واحد های سنگی آهک مارنی و شیل تیره رنگ تشکیل شده است. مطالعه فرامینیفرهای پلاژیک این سازند در مقاطع نازک منجر به شناسایی هفت بیوزون شد که بر اساس آن ها سن سازند کامپانین بالایی-سلاندین تعیین شد. همچنین، به منظور تعیین محیط دیرینه و پالینوفاسیس های موجود، پالینومورف های موجود به کمک اسلاید های پالینولوژیکی مورد بررسی قرار گرفت. مطالعه پالینومورف ها نشان می دهد که محیط رسوبی در زمان انتهای کامپانین بالایی و ماستریشتین شلف عمیق بی اکسیژن بوده است (پالینوفاسیس IX). در این زمان ذرات ارگانیکی بی شکل (AOM) درصد بالایی از پالینوموف ها را تشکیل می دهند. محیط رسوبی در ماستریشتین بالایی به تدریج کم عمق شده و در زمان پالئوسن سطح آب به طور نسبی کاهش می یابد (پالینوفاسیس VI) و ذرات ارگانیکی بی شکل در کنار فیتوکلاست ها و اسپورومورف ها درصد زیادی از پالینومورف ها را تشکیل می دهند. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : سعید خجسته فر ، حجت اله رنجبر
چکیده : یکی از مهمترین پیش پردازش های تصاویر ماهواره ای حذف اثرات جوی می باشد. امواج الکترومغناطیسی بازتاب شده از عوارض زمینی، به دلیل جذب و پراکنش ناشی از گازها و ذرات گرد و غبار، هنگام عبور از جو دچار تغییر شده و به سنجنده می رسند که این امر باعث ایجاد نوفه و کاهش وضوح تصویر و در نتیجه ضعیف شدن آشکار سازی تصویر و پنهان شدن جزییات آن می شود بنابراین قدرت تمایز بین اشیا پایین آمده و استخراج نمودن اطلاعات مشکل خواهد شد. برای رفع این مشکل روش های مختلفی برای خنثی سازی اثر جوی ارائه شده است. در این پژوهش انواع روش های تصحیح جوی مطلق شامل تصحیح جوی (ATCOR)، تصحیح جوی و توپوگرافی (ATCOR 3)، آنالیز طیفی فوق مکعبی با استفاده از آنالیز سریع خط دید جوی (FLAASH) و روش های تصحیح نسبی بازتاب نسبی داخلی (IARR) ، روش خطی تجربی(Empirical Line) و باقی مانده لگاریتمی (Log Residuals) بر روی داده های فروسرخ موج کوتاه L1T استر منطقه سرچشمه استان کرمان که حاوی دگرسانی های مختلف گرمابی می باشد، اجرا شد. به منظور معرفی روش بهینه، میزان همبستگی طیف کانی موجود در دگرسانی(پروپلیتیک، سرسیت،آرژیلیک و کربناتی) هر یک تصحیح های جوی نسبت به طیف کتابخانه ای سازمان زمین شناسی امریکا محاسبه شد. نتایج نشان داد که به ترتیب تصویرهای تصحیح شده با روش های IAR، Log Residuals و ATCOR 3 بر اساس میزان همبستگی نسبت به طیف کتابخانه ای و بارزسازی طیف های دگرسانی نتایج قابل قبول تری را ارائه کرده اند. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : پریسا هادوی چگنی ،احمد جهانگیری و مقصود اروجی
دریاچه ارومیه بزرگترین و شورترین دریاچه دائمی ایران است که در منطقه¬ای نیمه خشک قرار دارد. در سال¬های اخیر حجم آب دریاچه ارومیه به شدت کاهش یافته و به حداقل وسعت خود رسیده است. با توجه به کاهش مقدار آب و افزایش تبخیر وتغییرات سیستم رسوب¬گذاری، این تحقیق به منظور شناسایی عناصر موجود در نمک¬های منطقه بندر شرفخانه دریاچه ارومیه و مقایسه آن با نمک¬های برداشت شده در همین منطقه در سال 1386 انجام شد. در ابتدا مقایسه¬ای بین عناصر موجود (k،Mg ،Ca ، Na ) در نمونه¬های آب و نمک برداشت شده در سال 1386 صورت گرفت، سپس عناصر موجود در نمونه¬های نمک برداشت شده از منطقه با عناصر موجود در نمونه¬های نمک مربوط به سال1386 مقایسه شد. در نهایت مشخص شد که بر میزان عناصر پتاسیم و منیزیم نمک¬های برداشت شده از این منطقه افزوده شده و از میزان عناصر کلسیم و سدیم این نمک¬ها کاسته شده است. نتایج نشان می¬دهدکه تغییرات فوق با تغییرات مربوط به افزایش نرخ تبخیر در سیستم¬های تبخیری حوضه¬های بسته در جهان مطابقت دارد. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : کوثر امیرزاده گوغری و نرجس امیرزاده گوغری طاهره نادری
در ماهای اخیر ( فصل پاییز) که در بیمارستان های شهر کرمان به عنوان دانشجوی پزشکی کار می کردیم، مرتب خبر های مربوط به وقوع زلزله های اخیر منطقه زرند و دیگر نقاط استان به گوش می رسد و شاهد آمادگی های مراکز درمانی و بهداشتی استان هستیم. از طرفی با توجه به اینکه در کتاب علوم زمین یک فصل کامل در مورد زلزله و مراقبت های آن و همچنین در فصل اول کتاب زمین شناسی سال سوم تجربی در مورد مخاطرات طبیعی و زمین شناسی پزشکی بحث نموده است، لذا در این پژوهش، بیماری های ناشی از حوادث طبیعی مخصوصا زلزله، عوامل مساعد کننده بروز بیماریهای واگیر پس از رخداد بلایا و اقدامات مراقبتی قبل، حین و پس از زلزله، بررسی شده است. بنابراین زمین شناسی پزشکی در آموزش و پرورش مهم بوده و باید مورد توجه قرار گیرد. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : شیرین بهپور، عباس مرادیان، حمید احمدی پور
گرانیتوئیدهای کمپلکس جبال بارز در جنوبشرق کمربند ماگمایی ارومیه-دختر که به نوار دهج-ساردوئیه مشهور است، قرار دارد. این سنگها در محدوده تونالیت، گرانودیوریت، گرانیت، الکالی گرانیت قرار دارند. گرانیتوئیدهای مورد مطالعه جزو سری کالکوآلکالن حاشیه فعال قاره ای هستند. با توجه به روند کاهشی کانی های فرومنیزین از تونالیت به سمت آلکالی گرانیت در مطالعات پتروگرافی و نیز با استفاده از مقایسه روند کاهشی یا افزایشی عناصر اصلی در برابر SiO2 در نمودار هارکر و همچنین تغییرات عناصر کمیاب در برابر یکدیگر، تبلور تفریقی در تکامل گرانیتوئیدهای مورد مطالعه بخوبی مشخص است. بافت غربالی، حالت منطقه¬بندی، خوردگی حاشیه پلاژیوکلازها، بافت آنتی راپاکیوی و مشاهده بلورهای سوزنی آپاتیت بصورت ادخال در متن کانی های دیگر نشان دهنده عدم تعادل فیزیکوشیمیایی و احتمالا نتیجه اختلاط ماگمایی می باشند. نمودارهای دوتایی Y-Zr، Nb- Nb/Y و Rb- Zr/Rb این موضوع را بخوبی نشان می دهند. در نتیجه با توجه به شواهد پتروگرافی و ژئوشیمیایی می توان نقش تفریق و آلایش ماگمایی را در تکوین گرانیتوئیدهای منطقه مورد مطالعه موثر دانست. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : زینب پاشازاده لاله، هادی جعفری ، عبدالرضا واعظی هیر، نعیمه کاظمیان
آجی‎چای یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین رودخانه‌ در استان آذربایجان شرقی می‌باشد، که از کوه¬های سبلان و بزقوش در منطقه سراب سرچشمه گرفته و پس از عبور از دشت تبریز به دریاچه ارومیه می‎ریزد. به منظور بررسی تغییرات زمانی ویژگیهای آلی و بیولوژیکی رودخانه در محدوده دشت تبریز پارامترهای از قبیل اکسیژن محلول (DO)، اکسیژن خواهی بیولوژیکی (BOD)، اکسیژن خواهی شیمیایی (COD)، کل کربن آلی (TOC)، توتال کلی‏فرم (Total Coliform) و کلی‏فرم مدفوعی (Fecal Coliform)، در 16 ایستگاه انتخابی طی دو فصل تر (اردیبهشت ماه) و خشک (شهریور ماه) اندازه‏گیری شده است. نتایج نشان می‏دهد کیفیت رودخانه طی فصل خشک بیشتر تحت تأثیر فاضلابهای ورودی به آن بوده که باعث افت بیشتر کیفیت آب نسبت به فصل تر شده است. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : حمید رضا وطن پور و محمد حسن بازوبندی
موقعیت درس زمین شناسی از گذشته تاکنون در نظام آموزشی کشور به هیچ وجه متناسب با اهمیت و نیاز کشور نبوده است. دانشگاه فرهنگیان درگذشته با عنوان مراکز تربیت معلم فعالیت داشتند. در برنامه درسی دانشجویان رشته ی علوم تجربی سطح کاردانی و کارشناسی این مراکز چندین واحد درسی مرتبط با درس زمین شناسی وجود داشت که پاسخگوی نیاز فراگیران این درس بود. در حال حاضر و پس از تبدیل شدن این مراکز به دانشگاه، در رشته های فیزیک، شیمی و زیست شناسی اقدام به جذب دانشجو نموده و به طور کلی رشته زمین شناسی در این دانشگاه وجود ندارد. از طرفی رشته علوم تجربی که بخش قابل توجهی از واحد های درسی زمین شناسی را در خود جای داده بود در این دانشگاه به کلی حذف شده است؛ با این وصف در حال حاضر هیچ مبحثی از زمین شناسی در هیج رشته ای از دانشگاه گنجانده نشده است. این در حالیست که در کتب درسی علوم تجربی مقطع ابتدایی و متوسطه اول حجم قابل توجهی از کتاب را بحث زمین شناسی تشکیل میدهد. در آینده نزدیک اثر مخرب این برنامه در سیستم آموزشی نمایان خواهد شد. پیشنهاد می شود برای ایجاد رشته های آموزش زمین شناسی وآموزش علوم در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در این دانشگاه اقدام سریع انجام شود. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : رسول شریفی نجف آبادی،دکتری جغرافیای طبیعی، دانشگاه فرهنگیان، پردیس اصفهان
گاردنر نظریه هوش چندگانه را مطرح ساخت که امروزه در جامعه ی علمی مقبولیت زیادی پیدا کرده‌ و بسیاری از دبیران در انتخاب شیوه تدریس خود از آن استفاده می‌کنند. یکی از جنبه های چندگانه ی هوش، هوش تصویری-فضایی است که شامل مهارت در تفسیر عکس، نمودار و لذت بردن از رسم، نقاشی، هنرهای تجسمی و تشخیص راحت الگوها می شود. روش تدریس مبتنی بر هوش تصویری-فضایی؛ می تواند به درک بهتر وملموس‌تر مطالب کتب درسی منجر شده و نتایج بهتری داشته باشد. هدف از اجرای این پژوهش بررسی جایگاه هوش تصویری-فضایی در آموزش علوم زمین است. جامعه‌ی آماری این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان شهر اصفهان که در سال جاری درس علوم زمین را داشته اند، بوده که از بین آن ها تعداد 196 نفر به روش نمونه گـیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده اند. برای جمع‌آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد که روایی آن توسط اساتید و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ تایید شده، استفاده گردیده و پرسشنامه های تکمیل شده، از طریق نرم‌افزار SPSS در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی مورد بررسی گرفته‌است. نتایج حاصل گواه آن هستند که در کتاب درسی علوم زمین به هوش تصویری-فضایی در قالب عکس، ترسیم شکل، نمودار و نقشـه توجه کافی شده؛ اما دبیران اطلاعات نسبتا" کاملی در این مورد نداشته و در کـلاس های درس از آن ها استفاده ی کافی نبرده اند که علت آن بکارگیری برخی از دبیران غیر متخصص بوده است. در عمل نیز هرچـند دانش آموزان استفاده از هوش تصویری-فضایی را در آموزش موثر می دانسته اند، اما جهت بررسی و باز ترسیم اشکال، نقشه ها، نمودار ها و مشاهده ی فیلم های آموزشی در خارج از زمان کلاس وقت کافی نگذاشته اند. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : مهلا معاذالهی 1 ، محمد خانه باد 2 ، رضا موسوی حرمی 2 ، اسداله محبوبی 2
حوضه ابریز رودخانه راین در جنوب شرق کرمان قرار دارد. محاسبات پارامترهای آماری نشان می دهد که رسوبات این رودخانه عمدتا دارای جورشدگی بد و بسیار بد، کج شدگی تقریبا متقارن تا بسیار مثبت و کشیدگی متوسط و پهن می باشند. روند ریزشوندگی به سمت پایین دست تحت تاثیر عواملی همچون جورشدگی هیدرولیکی (حمل و نقل انتخابی)و سایش می باشد که تحت تاثیر این عوامل در قسمت بالادست رودخانه بیشتر تمرکز ذرات دانه درشت را داریم و هر چه به سمت پایین دست حرکت می کنیم تمرکز دانه های ریزتر بیشتر می شود. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : محمداکبربراتی1، علی یساقی2، سعید معدنی پور3
چکیده : وارون شدگی گسل های نرمال اولیه بصورت معکوس در بسیاری از نقاط البرز قابل مشاهده است. گسل آزادکوه در البرز مرکزی با شیب به سمت جنوب واحدهای آهکی سازند لار و تیزکوه به سن ژوراسیک بالایی-کرتاسه و سازند درود به سن پرمین را بر روی سازند شیلی و ماسه سنگی شمشک به سن تریاس بالایی- ژوراسیک پایینی رانده است. گسل TF3 با جهت شیب به سمت شمال در فرادیواره گسل آزادکوه قرار دارد و باعث رانده شدن واحدهای سازند لار، تیزکوه و درود بر روی ولکانیک های کرتاسه شده است. در این مطالعه با بررسی های ساختاری پهنه گسل آزادکوه از نظر کینماتیکی مشخص شد که گسل آزادکوه یک گسل معکوس با شیب زیاد است و در فرادیواره آن گسل TF3 با جهت شیب مخالف به عنوان پس راند عمل کرده است و باعث ایجاد فرم بالاجسته شده است . شیب زیاد گسل معکوس آزادکوه ، توسعه راندگی های فرودیواره ای و پس راند فرادیواره ای به همراه ایجاد فرم بالاجسته در فرادیواره آن نشان دهنده سازوکار اولیه نرمال برای این گسل است که در مرحله بعدی در اثر نیروهای فشارشی بصورت یک گسل معکوس عمل کرده است. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
Copyright 2010 GSI Congress
انتخاب وب سایت مورد نظر :